ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61283/33/B/06/12 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 10519353000

Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) – ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ.  στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, Π.Ο. Λαρίσης-Καρδίτσης (Ριζαριό), για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018. 

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίκαλα 14/01/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο