ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.

Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55237/33/Β/03/10 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 10206653000

Π.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) - ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, Π.Ο. Λαρίσης-Καρδίτσης (Ριζαριό), για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

 Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίκαλα 14/01/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο